Θέμα: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του Έργου Φκ31/ΙΔΟΧ/2η διαδικασία/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΤ5046ΨΖΣΘ-ΕΥΛ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ ΙΔΟΧ/2η διαδικασία/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & δεδομένης της μη γενομένης δεκτής υποβληθείσας ένστασης ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι ο επιλεγείς/οι επιλεγείσες ΓΙΑ ΤΗ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ θα κληθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Ερευνών.