Η Επιτροπή Ερευνών αποφάσισε την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της με αρ. πρωτ. 9391/09.07.2018 και ΑΔΑ: ΨΩ4946ΨΖΣΘ-ΡΣΦ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου έως τις 17.09.2018

Επισυναπτόμενο: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/09/ehde_paratasi-prosklisis_ada_13.09.18.pdf

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ehde_paratasi prosklisis_ada_13.09.18