Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΠΚΔ46ΨΖΣΘ-Σ05 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ262 «V4T-Videogames for Teachers [prev.Teaching]» & δεδομένου ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι επιλεγέντες/οι επιλεγείσες ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών