Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω6ΠΡ46ΨΖΣΘ-Δ4Κ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών]» & δεδομένου ότι κηρύχθηκαν άγονες ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΛΚΕ δε δύναται να προβεί σε ανάθεση έργου.