Αρ. Πρωτ. 13772/08-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), έχοντας υπόψη:

 1. Το ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α΄ 266/24.12.97) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
 2. Τις υπ.αριθμ. 81/14-2-2017 και 82/14-2-2017 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 83/22-2-2017) για ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
 3. Την υπ.αριθμ. 1840/29-12-2017 απόφαση (ΦΕΚ Β 4806/29-12-2017) περί Σύστασης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 4. Το από 16-04-2018 συμφωνητικό (SUBSIDY CONTRACT No. I1/1.1/40) του έργου με ακρωνύμιο ΤELEICCE, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» -Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Cooperation Programme “Interreg V-A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020,
 5. Το από 16-04-2018 εταιρικό συμφωνητικό (Partnership Agreement) του έργου TELEICCE.
 6. Την υπ’  αριθ.  81986/ΕΥΘΥ712/31/7/2015  Απόφαση  Υπουργού  Οικονομίας,  Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β΄/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους   Φορείς   –   Διαδικασία   ενστάσεων   επί   των   αποτελεσμάτων   αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την υπ’  αριθ.  300488/ΥΔ1244/6-4-2016  Κ.Υ.Α.  Υπουργών  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  & Τουρισμού  και  Οικονομικών  «Σύστημα  διαχείρισης  και  ελέγχου   των   προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» »  (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/19-4-2016).
 8. Την υπ. Αιρθμ. 88001 / ΕΠ3016 ΤΡΟΠ.0/22-8-2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2018, με κωδικό έργου 2018ΕΠ30160016 και ονομασία Έργου TELEICCE, MIS 5003484, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, GR-ΙΤ 2014-20
 9. Την απόφαση της 175ης/15-05-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΕΑΠ με ΑΔΑ Ω85Φ46ΨΖΣΘ-ΕΝ4, σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «TelelCCE-Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment / Προώθηση της Τηλεργασίας και των Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) για αυξημένη ανταγωνιστικότητα συστάδων επιχειρήσεων και απασχόληση», με κωδικό ΕΛΚΕ-ΕΑΠ: ΦΚ274.

 

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την «Προμήθεια υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» συνολικής αξίας έως 2000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΑΠ για το έτος 2018 και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου «TeleICCE – Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment”» με ακρωνύμιο teleicce στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020 με MIS: 5003484 και Κωδικό Έργου: 2018ΕΠ30160016, και συγκεκριμένα τα:

– Πακέτο Εργασίας 3, Παραδοτέο 3.3.1 (1 tablet, 1 laptop, 1 έγχρωμο πολυμηχάνημα εκτυπωτή/σαρωτή),

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών & μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία μας Πάροδος Αριστοτέλους 18 26335 Πάτρα), Κτίριο Γ- ΕΛΚΕ 1ος όροφος (Πρωτόκολλο) σε σφραγισμένο φάκελο, έως 18/10/2018 και ώρα 12:00 μ.μ, ή ηλεκτρονικά με email σε μορφή pdf (από σαρωτή και σε κάθε περίπτωση με υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή) στο email elke@eap.gr. H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο φάκελος κάθε υποψήφιου Προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι :

 • η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
 • ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016,
 • ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής προσφοράς του.

β) Κατάλογο προδιαγραφών ή Τεχνική περιγραφή του ζητούμενου εξοπλισμού από όπου να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α.

Ο κατάλογος προδιαγραφών ή η Τεχνική περιγραφή να φέρουν την σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου Προμηθευτή.

γ) Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω Προμήθεια βάσει του Παραρτήματος B.

H επιλογή του προμηθευτή για την ανάθεση της προμήθειας, εφόσον καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές της παρούσας, θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Για την ανάθεση θα απαιτηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της προσφοράς απαιτείται και η πρωτότυπη προσφορά.

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε ένα μήνα από την υπογραφή της.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα, κος Αχιλλεόπουλος Νικόλαος (τηλ. 2610-367649, email: ELKE@EAP.gr).

 

Συννημένο (Παραρτημα Α και Β):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΦΚ274Teleicce _Προμηθεια Εξοπλισμού

 

 

 

ΤΟ έργο χρηματοδοτείται από: