Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΔΚ546ΨΖΣΘ-ΡΙΙ αναρτημένης απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/3η διαδικασία/ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ και δεδομένης της μη παραλαβής ενστάσεων για τις ΘΕΣΕΙΣ 1-2 στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι επιλεγέντες θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ προς σύναψη των συμβάσεων, κατόπιν έγκρισής τους από την Επιτροπή Ερευνών.