Σε συνέχεια της με ΑΔΑ:  6ΗΠ846ΨΖΣΘ-Μ7Β  ανάρτησης της απόφασης του ΕΛΚΕ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ280 «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)/Πλαίσιο Ανάπτυξης Ετερογενών Εφαρμογών σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για την Υποστήριξη Οδηγών και Βελτίωση των Μεταφορών» / 1η διαδικασία (4 ΘΕΣΕΙΣ) & δεδομένης:

(α) της μη υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας για τις ΘΕΣΕΙΣ 1-3-4, σας γνωρίζουμε ότι oι επιλεγέντες θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τη δρομολόγηση των σχετικών ενεργειών

(β) της μη υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας για τη ΘΕΣΗ 2, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω θέση κηρύχθηκε άγονη.