Ανακοίνωση για ανάθεση έργου σχετικά με την Κατάρτιση Μητρώου Διδασκόντων σε ΣΠΣ ΣΘΕΤ για Ακ.Έτη 2018-2019, 2019-2020, στο πλαίσιο του Έργου Φκ273/Υποέργο 7/1η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΞΦ846ΨΖΣΘ-ΤΤΕ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 7  «Χωρικός Σχεδιασμός: Σύγχρονες Τάσεις και Ζητήματα Αιχμής» του Έργου Φκ273  «Σύντομα Προγράμματα Σπουδών Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΠΣ-ΣΘΕΤ)» για τις ΘΕΣΕΙΣ 1-2 στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι επιλεγέντες για τις ΘΕΣΕΙΣ 1-2 θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες του ΕΑΠ.