Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ280/MANTIS/1η διαδικασία (4 ΘΕΣΕΙΣ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΗΠ846ΨΖΣΘ-Μ7Β ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ280 «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)» για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι επιλεγέντες για τις μεν ΘΕΣΕΙΣ 1-3-4 θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες του ΕΑΠ, η δε ΘΕΣΗ 2 κηρύχθηκε ως άγονη.