Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ284/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΗΝΞ46ΨΖΣΘ-ΗΘΒ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ284  «Διεθνής κινητικότητα – ευκαιρία και προβληματισμός. Κατάλληλη προετοιμασία για σπουδές σε ξένο Πανεπιστήμιο» για τη ΘΕΣΗ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι η επιλεγείσα για τη ΘΕΣΗ θα κληθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες του ΕΑΠ.