Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ263/ΥΟUBRAND/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 7ΖΤ346ΨΖΣΘ-ΖΒ4 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ263 «YouBrand-Storytelling and Pitching for Start-ups» για τη ΘΕΣΗ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι η επιλεγείσα για τη ΘΕΣΗ θα κληθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες του ΕΑΠ.