Θέμα: 

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΕ8Κ46ΨΖΣΘ-54Δ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Έργου 70048(31) «Διοικητική Υποστήριξη & Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών»/4η διαδικασία ΙΔΟΧ/Γραφεία Διοίκησης για 1 θέση/3 άτομα & της έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών για μη γενομένης δεκτής της παραληφθείσας ένστασης,

σας γνωρίζουμε ότι όλοι οι επιλεγέντες θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες του ΕΑΠ.