Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6Ν3Ο46ΨΖΣΘ-ΑΘΑ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής Κατόπιν Ενστάσεων για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048 (31) /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /2 ΘΕΣΕΙΣ & λόγω της ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας για τις 2 ΘΕΣΕΙΣ, σας γνωρίζουμε ότι οι επιλεγέντες για τις ΘΕΣΕΙΣ θα ειδοποιηθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες του ΕΑΠ.