Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70410(290)

«DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»

1η διαδικασία/1 ΘΕΣΗ

 Σε συνέχεια της με ΑΔΑ:   97ΓΩ46ΨΖΣΘ-Υ60 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410(290) «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/1η διαδικασία/1 ΘΕΣΗ& λόγω της  μη υποβολής ενστάσεων για την ως άνω θέση στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι ο επιλεγείς για τη ΘΕΣΗ θα κληθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες του ΕΑΠ.