Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω6Ξ746ΨΖΣΘ-Β50 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE» με κωδικό 70408(288)/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) & την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, δεδομένου ότι η εν λόγω ΘΕΣΗ κηρύχθηκε άγονη στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας & δεν παρελήφθη ένσταση, ο ΕΛΚΕ δε δύναται να προβεί σε ανάθεση έργου.