Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΒΟΒ46ΨΖΣΘ-ΕΟΘ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408(288) και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)»/3η διαδικασία/2019 (3 ΘΕΣΕΙΣ) και της μη υποβολής ενστάσεων για όλες τις θέσεις στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, προκειμένου για την έναρξη της ανάθεσης έργου, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών της Υπηρεσίας.