Σε συνέχεια της με ΑΔΑ:  ΩΗΗ546ΨΖΣΘ-ΞΡΑ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80002(294) και τίτλο «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)-604517-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN)»/2η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ) και της μη υποβολής ενστάσεων για όλες τις θέσεις στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, οι επιλεγέντες -μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών της Υπηρεσίας- θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, προκειμένου για την έναρξη της ανάθεσης έργου.