Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 7ΜΞΕ46ΨΖΣΘ-1Θ8 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408(288) & τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe»/4η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ) και μη γενομένης δεκτής της υποβληθείσας ένστασης, η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ, προκειμένου για την υπογραφή σύμβασης & την ανάθεση του έργου, μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες της Υπηρεσίας.