Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας

Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς
  • Επιχειρήσεις
  • Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα

Περίοδος υποβολής

από 26/9/2019 έως 29/11/2019 (ώρα 14:00)

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Είδος ενίσχυσης

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, Τηλ 210 7458000, Φαξ210 7702720,
Κωνσταντίνος Απέργης, 213 1300157, dape@gsrt.gr
Ιωάννα Μυλωνά, 213 1300143, i.milona@gsrt.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης