Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)», με κωδικό 80001 (292)/1η διαδικασία /2019/θέση 1

Κείμενο: Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο«Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)», με κωδικό 80001 (292)/1η διαδικασία /2019/θέση 1

Επισυναπτόμενο: 1

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

80001 63Σ046ΨΖΣΘ-74Ζ praktiko (Tziferi,4.11.2019)