Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΦΠΠ46ΨΖΣΘ-Τ35 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80010 και τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»/Yποέργο 1/2019 (2 ΑΤΟΜΑ) και της μη υποβολής ενστάσεων & στις 2 θέσεις, οι επιλεγείσες θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά την έγκριση τους από την Επιτροπή Ερευνών.