Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΓΖΚ46ΨΖΣΘ-0ΕΧ  απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/4η διαδικασία/2019 (1 ΑΤΟΜΟ) και της μη υποβολής ενστάσεων για τη θέση, ο επιλεγείς θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκριση της από την Επιτροπή Ερευνών.