Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΔ4Ι46ΨΖΣΘ-ΞΑ7 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80002 και τίτλο «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)-604517-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN»/4η διαδικασία/2019 (1 ΑΤΟΜΟ) και της μη υποβολής ενστάσεων για τη θέση, η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκριση της από την Επιτροπή Ερευνών.