Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΜΛ346ΨΖΣΘ-Ω2Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70401 και τίτλο «English as a lingua franca practices for inclusive multilingual classtooms (ENRICH)» /1η διαδικασία/2020/3 θέσεις/3 άτομα και της μη υποβολής ενστάσεων για τις εν λόγω θέσεις, οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.