Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΜ0846ΨΖΣΘ-6Α4 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80027 και τίτλο Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)/Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δασκάλων του σχολείου για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία»/1η διαδικασία/2020/θέσεις 2,3,4,5/4 άτομα και της μη υποβολής ενστάσεων για τις εν λόγω θέσεις, οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.