Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω1NΣ46ΨΖΣΘ-8ΛΑ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις/2 άτομα και της μη υποβολής ενστάσεων για τις εν λόγω θέσεις, οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.