Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80000  και τίτλο «Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning (KUTEL)» 2η διαδικασία/2020, 1 θέση και 1η 

961Ω46ΨΖΣΘ-ΙΩΥ praktiko epil (diavgeia,3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ