Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό70410  «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA», 2η διαδικασία/2020, 2 θέσεις.

 

9ΟΙΘ46ΨΖΣΘ-1ΣΝ praktiko epil(diavgeia, 3.7.2020)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ