Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διαμονής».
Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία: α) Διακήρυξη ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020 και β) ΤΕΥΔ.

 

Προεπισκόπηση Διακήρυξης ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020:

07.20_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ_ΑΔΑΜ_20PROC007729727_ΑΔΑ_Ω3Ω946ΨΖΣΘ-895

 

Κατεβάστε τα αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

α) Διακήρυξη ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020

β) ΤΕΥΔ