Οι μετακινήσεις των μελών ομάδας ενός έργου (με σύμβαση) που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πίστωση στον εγκεκριμένο από την ΕΔΕΛ προϋπολογισμό κάθε έργου, και με μοναδικό δικαιολογητικό την αποδοχή του έργου αυτού και της ερευνητικής του ομάδας, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7 παρ. 4Βα Κ.Υ.Α. 679/22.8.96). Για τις δαπάνες μετακινήσεων ισχύουν τα ακόλουθα, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο χρηματοδότης ή αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Ερευνών μετά από δικαιολογημένο αίτημα του Ε.Υ.  (Τα κατωτέρω οριζόμενα ποσά είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της ΕΔΕΛ).

Γενικές οδηγίες

 • Ο δικαιούχος να είναι μέλος της ομάδας εκτέλεσης έργου, να περιλαμβάνεται δηλαδή στην «Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας».
 • Η δαπάνη θα πρέπει να είναι επιλέξιμη και προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό του έργου.
 • Ο δικαιούχος για να αποζημιωθεί θα πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση στο πρόγραμμα από το οποίο θα καλυφθεί η μετακίνησή του (όπου απαιτείται).
 • Για την εξόφληση της μετακίνησης πρέπει να προσκομιστούν όλα τα αντίστοιχα παραστατικά –έκθεση πεπραγμένων, αλληλογραφία-πρόσκληση με τον φορέα υποδοχής. Η απαιτούμενη άδεια από το Τμήμα για τα μέλη ΔΕΠ αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου.
 • Τα παραστατικά του ξενοδοχείου, το αεροπορικό εισιτήριο, η εγγραφή συνεδρίου θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, εξοφλημένα ή να έχουν εκδοθεί επί πιστώσει στα στοιχεία του ΕΑΠ.
 • Σε περίπτωση που τα παραστατικά έχουν πληρωθεί μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη του γραφείου στο όνομα του δικαιούχου το voucher.
 • Σε περίπτωση μετακίνησης σε χώρα εκτός ευρώ απαιτείται αποδεικτικό της πιστωτικής κάρτας που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή και αναγράφεται το ποσό σε ευρώ, ή/και έγγραφο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που αναγράφεται η ισοτιμία τη συγκεκριμένη περίοδο ή/και με ηλεκτρονική εκτύπωση από site τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή δημόσιου φορέα (όπως π.χ. www.oanda.com) με την επιλογή της ημερομηνίας που πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση.
 • Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, περιλαμβάνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο αυτής, το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται και γραπτή έγκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του.
 • Οι μετακινούμενοι υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης.

Έξοδα Κίνησης

 • Τα έξοδα κίνησης συνίστανται από το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι, προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους, όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή ή/και από τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρήσης αυτοκινήτου (Ι.Χ.) –ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου, τη δαπάνη διοδίων και ναύλου οχήματος στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.
 • Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών.
 • Η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας τάξης (ταξί), επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Για την πληρωμή εξόδων ταξί, απαιτείται πρωτότυπη απόδειξη καθώς και βεβαίωση από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών ή τη Νομαρχία για τη μη ύπαρξη συγκοινωνίας (για το εσωτερικό) καθώς και επίσης print account από την ιστοσελίδα του φορέα συγκοινωνιών για τις ώρες λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
 • Η συνολική απόσταση υπολογίζεται σε χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον επίσημο «Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου» της Χώρας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή και τον δικτυακό τόπο www.google.gr/maps.
 • Για την κάλυψη των εξόδων κίνησης απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων εισιτηρίων, αποδείξεων, διοδίων καθώς και καρτών επιβίβασης.
 • Ως εντός έδρας μετακίνησης ορίζεται η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινούμενου. Στις εντός έδρας μετακινήσεις δε δίδεται ημερήσια αποζημίωση.
 • Ως εκτός έδρας μετακίνησης ορίζεται η μετακίνηση πέρα των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινούμενου. Στις εκτός έδρας μετακινήσεις δίνεται ημερήσια αποζημίωση.
 • Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο ανέρχεται στα 0,40 ευρώ το χιλιόμετρο.
 • Οι μετακινούμενοι που εντάσσονται στην Κατηγορία Ι, δικαιούνται να ταξιδεύουν με πλοίο και τρένο στην Α’ θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση.
 • Οι μετακινούμενοι που εντάσσονται στην Κατηγορία ΙΙ, δικαιούνται να ταξιδεύουν με πλοίο και τρένο στην Β’ θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση.

Τα έξοδα κίνησης περιλαμβάνουν:

 • Αεροπορικά εισιτήρια,
 • Εισιτήρια από τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο αναχώρησης και προορισμού,
 • Το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς (στις περιπτώσεις των εντός έδρας μετακινήσεων),
 • Τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρήσης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκινήτου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου, τη δαπάνη διοδίων (όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό διοδίων), το ναύλο οχήματος στην περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, όταν επιτρέπεται η χρήση αυτή. Για τις εντός έδρας μετακινήσεις επιτρέπεται για υπαλλήλους που διενεργούν αυτοψίες ή δειγματοληψίες και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόμετρα μηνιαίως. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση,
 • τη δαπάνη μίσθωσης οχήματος ή/και χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί ή shuttle), και μόνο όταν αυτή επιτρέπεται, όπως όταν
  • αποδεδειγμένα δε διατίθεται μέσο μαζικής μεταφοράς,
  • η μετακίνηση αφορά μεταφορά προς αεροδρόμιο και το αεροπορικό ταξίδι είναι πριν της 07:00 ή μετά τις 22:00
  • Επείγει μετακίνηση προς άλλο σταθμό μεταβίβασης, και υπάρχει καθυστέρηση άφιξης που δεν οφείλεται σε κακό προγραμματισμό
  • Η μετακίνηση αφορά 2 ή περισσότερα άτομα και το κόστος ταξί ή shuttle είναι αποδεδειγμένα στο ίδιο κόστος με το μέσο μαζικής μεταφοράς
  • Το συνολικό ποσό δεν κάνει να ξεπερνά τα 80€

Έξοδα Διανυκτέρευσης

 • Τα έξοδα διανυκτέρευσης περιλαμβάνουν το ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται ο μετακινούμενος.
 • Διανυκτέρευση δικαιούται ο μετακινούμενος:
 • Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατό εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατό είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.
 • Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

Έξοδα Διανυκτέρευσης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ορίζεται ως εξής:

·                                                ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΙΙ
Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Μέλη Διοικούσας Επιτροπής, Μέλη ΔΕΠ Ερευνητές, λοιποί μετακινούμενοι (π.χ. διοικητικοί ΙΔΑΧ, μόνιμοι, επί συμβάσει)
 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

 

Αποζημίωση έως 100,00 € ανά διανυκτέρευση. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. Αποζημίωση έως 85,00 € ανά διανυκτέρευση. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.

 

Έξοδα Διανυκτέρευσης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ορίζεται ως εξής:

                                             ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΙΙ
Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Μέλη Διοικούσας Επιτροπής, Μέλη ΔΕΠ Ερευνητές, λοιποί μετακινούμενοι (π.χ. διοικητικοί ΙΔΑΧ, μόνιμοι, επί συμβάσει)
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αποζημίωση έως 220,00 € ανά διανυκτέρευση. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία ή καταλύματα της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 100,00€ Αποζημίωση έως 160,00 € ανά διανυκτέρευση. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία ή καταλύματα της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 100,00 €

 

Ημερήσια Αποζημίωση (Allowances)

Ως ημερήσια αποζημίωση ορίζεται το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στο μετακινούμενο για την κάλυψη εξόδων διατροφής του και μη επιλέξιμων δαπανών, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας.

Ημερήσια Αποζημίωση ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό, το ποσό ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται:

                                             ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΙΙ
Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Μέλη Διοικούσας Επιτροπής, Μέλη ΔΕΠ Ερευνητές, λοιποί μετακινούμενοι (π.χ. διοικητικοί ΙΔΑΧ, μόνιμοι, επί συμβάσει)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στα 70,00 € Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στα 70,00 €

 

Ημερήσια Αποζημίωση ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για μετακινήσεις στο εξωτερικό, το ποσό ημερήσιας αποζημίωσης διαμορφώνεται με βάση την κατηγορία που εντάσσεται ο μετακινούμενος και την κατάταξη των χωρών.

                                             ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΙΙ
Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Μέλη Διοικούσας Επιτροπής, Μέλη ΔΕΠ Ερευνητές, λοιποί μετακινούμενοι (π.χ. διοικητικοί ΙΔΑΧ, μόνιμοι, επί συμβάσει)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης):

Α: 105,00 €

Β: 95,00 €

Γ: 85,00 €

ανάλογα με την κατηγορία χώρας του Παραρτήματος Ι του Ν.4336/2015 αντίστοιχα.

 

*Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής, όταν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημέρας λήξης των εργασιών

Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης):

Α: 80,00 €

Β: 60,00 €

Γ: 50,00 €

ανάλογα με την κατηγορία χώρας του Παραρτήματος Ι του Ν.4336/2015 αντίστοιχα.

 

*Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής, όταν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημέρας λήξης των εργασιών

Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής:

 • Ολόκληρη:
  α. Για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
  β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης και ύπαρξης εργασίας.
 • Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):
  α. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
  β. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα).
 • Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.
 • Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης.
 • Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή
 • Για την ημέρα επιστροφής καταβάλλεται μισή ημερήσια αποζημίωση Ελλάδος.

Δικαιολογητικά για Αποζημίωση Μετακινήσεων

Γενικά Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
• Εντολή Πληρωμής. (Link)
• Εντολή Μετακίνησης. (Link)
• Ημερολόγιο Κίνησης και Κατάσταση δαπανών (μόνο για «Ευρωπαϊκά και με ιδίους πόρους έργα». Δεν απαιτείται σε «ΕΣΠΑ, εθνικά & συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα»

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ:
1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της μετακίνησης με αναφορά του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας (ΠΕ) ή/και Παραδοτέου του έργου στο οποίο η συμμετοχή κρίνεται ότι θα συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένου ΠΕ.
2. Επισύναψη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ιστότοπου του συνεδρίου με όλες τις απαραίτητες διαθέσιμες πληροφορίες (επιστημονικός τομέας, χρόνος, τόπος διεξαγωγής, κόστος εγγραφής κ.λπ.)
3. Έγγραφη αποδοχή της εργασίας (Paper) για παρουσίαση σε συνέδριο.
4. Επισύναψη της εργασίας (paper) στην οποία αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με τα υποδεικνυόμενα του φορέα χρηματοδότησης.
5. Πρόγραμμα του συνεδρίου, όπου έχει συμπεριληφθεί η παρουσίαση της εργασίας και το όνομα του ερευνητή/μετακινούμενου.
6. Απόδειξη πληρωμής του registration fee και βεβαίωση συμμετοχής/παρουσίας στο συνέδριο.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της μετακίνησης με αναφορά του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας (ΠΕ) ή/και Παραδοτέου του έργου στο οποίο η συμμετοχή κρίνεται ότι θα συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένου ΠΕ.
2. Επισύναψη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ιστότοπου του συνεδρίου με όλες τις απαραίτητες διαθέσιμες πληροφορίες (επιστημονικός τομέας, χρόνος, τόπος διεξαγωγής, κόστος εγγραφής κ.λπ.)
3. Απόδειξη πληρωμής του registration fee και βεβαίωση συμμετοχής/παρουσίας στο συνέδριο.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. Έγγραφη πρόσκληση ή email από τον διοργανωτή της συνάντησης, όπου θα αναφέρονται σαφώς ο χρόνος διεξαγωγής, ο τόπος της συνάντησης, η ημερήσια διάταξη, οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες, αναφορά σχετικά με την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των δαπανών από τον διοργανωτή της συνάντησης.
2. Τεκμηρίωση με αναφορά σε συγκεκριμένο ΠΕ του ΤΔΕ για την σκοπιμότητα της μετακίνησης και της συνάντησης.
3. Παρουσιολόγιο συνάντησης καθώς και συνοπτική αναφορά ή πρακτικά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της μετακίνησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή/και για συμμετοχή σε σεμινάρια, εκθέσεις, ημερίδες ή θερινά σχολεία με αναφορά στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας (ΠΕ) ή και Παραδοτέο του έργου, στου οποίου αυτή η συμμετοχή θα συμβάλλει στην υλοποίησή του.
2. Επισύναψη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του σεμιναρίου κ.λπ. με όλες τις απαραίτητες διαθέσιμες πληροφορίες (επιστημονικός τομέας, χρόνος, τόπος διεξαγωγής, κόστος εγγραφής κ.λπ.)
3. Απόδειξη πληρωμής του registration fee και βεβαίωση συμμετοχής/παρουσίας
4. Σύντομη αποτίμηση για την παρεχόμενη εκπαίδευση και διαδικασίες αξιοποίησής της.