Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (READERS) ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Συνημμένα : α) Περίληψη  β) Διακήρυξη με αρ. 09/2020 και  γ) Ε.Ε.Ε.Σ
perilipsi_ada

 

diakiriksi_adam

 

perilipsi_ada

Περίληψη

Διακήρυξη με αρ. 09/2020

Ε.Ε.Ε.Σ