Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Master Degree in Industry 4.0», με κωδικό 80029/5η διαδικασία/2020/ θέση 1

 

6ΜΝΧ46ΨΖΣΘ-Ξ7Ν πρόσκληση 80029_5

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ