Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια φακέλων περγαμηνών για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

diakiriksi_adam_ada_9ΦΠΞ46ΨΖΣΘ-ΑΨΖ

 

 

Διακήρυξη με αρ. 10/2020

teyd