Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)», με κωδικό 80001/1η διαδικασία/2021/θ.1

 

6ΚΗΔ46ΨΖΣΘ-ΘΧΒ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ