Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του υποέργου με κωδικό 80053 του έργου με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με κωδικό 80052/1η διαδικασία/2021/θ.2/ άτομα 3

ΨΦΙ946ΨΖΣΘ-Κ0Κ πρόσκληση ΑΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ