Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης στην ανώτατη εκπαίδευση του Μπουτάν και του Νεπάλ / Bhutan+Nepal Higher Education for accomplishing the sustainable development goals (AEEMN B+NESDG)», με κωδικό 80067/1η διαδικασία/2021/1 θέση/1 άτομο

ΩΙΙΒ46ΨΖΣΘ-ΝΓΖ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ