Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048/4η διαδικασία/2021/1 θέση/1 άτομο

 

6ΔΞΡ46ΨΖΣΘ-Κ0Ο πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ