Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80062/1η διαδικασία/2021

 

6Ε9Ζ46ΨΖΣΘ-ΝΓ3 πρακτικό επιλογής

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ