Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Environmentally conscious smart lighting (ECOSLIGHT)- 612658-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-SSA», με κωδικό 80040 /1η διαδικασία/2021/θ.1

 

61Ο946ΨΖΣΘ-4ΕΗ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ