Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80037/1η διαδικασία/2021

 

6Ζ9Ρ46ΨΖΣΘ-21Θ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ