Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)» με κωδικό 80001 /2η διαδικασία/2021/ θ.1.

 

ΨΚΥ346ΨΖΣΘ-3Ο2 πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ