Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)» με κωδικό 80003_υποέργο 80004/1η διαδικασία/2021/θέση 1

 

ΩΝ0Ζ46ΨΖΣΘ-74Π πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ