Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με κωδικό 80132/1η διαδικασία/2021/θέσεις 4

 

ΩΞ8146ΨΖΣΘ-ΗΛΖ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ