Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80003/1η διαδικασία/2021.

 

Ψ78Θ46ΨΖΣΘ-Β0Λ πρακτικό

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ