Χρηματοδότηση από έξω-ιδρυματικές πηγές

Η Γραμματεία ενημερώνει το Επιστημονικό Προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ & ΣΕΠ) του Ε.Α.Π., για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τους Φορείς Χρηματοδότησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εφόσον τις ζητηθούν, σε όλες τις φάσεις υποβολής από το Τμήμα «Υποστήριξης Ερευνών»

Η υποβολή προτάσεων για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης σε έξω-ιδρυματικές πηγές, γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του εκάστοτε Επιστημονικού Υπευθύνου (Ε.Υ.) και ύστερα από επικοινωνία με τη Γραμματεία της ΕΔΕΛ.

Κατά τη σύνταξη μιας πρότασης για υποβολή θα πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς οι σχετικές οδηγίες της προκήρυξης του Φορέα Χρηματοδότησης και να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες και οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, εφόσον εγκριθεί.

 • Για την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο χρόνος που απαιτείται για να υλοποιηθούν όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και εγκρίσεις π.χ. διαδικασίες επιλογής προσωπικού καθώς και τυχόν άδειες που απαιτούνται σε ειδικές περιπτώσεις από τα αρμόδια όργανα,
 • Για την σύνταξη του προϋπολογισμού χρειάζεται να γίνονται ακριβείς υπολογισμοί των οικονομικών δαπανών, όπως οι παραγωγικές ώρες και το κόστος ανθρωπομήνα (rate) για κάθε κατηγορία προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνεργάτες κ.α.).
 • Τόσο στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όσο και στην ανάλυση κόστους  ανά κατηγορία δαπανών, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργεί τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και να συμβαδίζει με την αναμενόμενη χρηματοδοτική ροή και δαπάνες.
 • Πρόβλεψη του ποσού overheads, η οποία αφορά το έμμεσο λειτουργικό κόστος που δαπανάται από το Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων (έξοδα διαχείρισης, χρήση χώρων και εξοπλισμών, φως, νερό, θέρμανση, καθαριότητα).
 • Ο «Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόταση, τα οποία και θα αποτελούν, εφόσον η πρόταση εγκριθεί, στοιχεία του «Έργου»

Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο «Υποβολή αιτήματος στα πλαίσια υποβολής πρότασης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα» στο οποίο θα αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της πρότασης.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατίθενται στην Γραμματεία της ΕΔΕΛ τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, για τον απαιτούμενο έλεγχο, την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων καθώς και υπογραφών από το αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Υποστήριξης Ερευνών).

Σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από ένωση εταίρων, η ΕΔΕΛ πρέπει να προ-εγκρίνει τη σύνθεση καθώς και τους όρους της σύμπραξης.

Χρηματοδότηση από Ιδρυματικές πηγές

Η χρηματοδότηση από Ιδρυματικές Πηγές αφορά στην υποστήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν την ερευνητική δραστηριότητα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα έρευνας, στη δημιουργία ή και στην αναβάθμιση της απαραίτητης και αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, στην παροχή υποτροφιών σε φοιτητές, στην υποστήριξη για συμμετοχή σε συνέδρια και σε κάθε είδους άλλη δραστηριότητα που συμβάλλει στην συνεχόμενη προσπάθεια του Ιδρύματος να συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα τόσο της εκπαίδευσης όσο και της επιστημονικής έρευνας.

Η χρηματοδότηση της έρευνας από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Λογαριασμού γίνεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής (άρθρο 4, παρ. 6, εδ. δ., της Υ.Α. ΚΑ/679/22.08.1996), η οποία και συντάσσει και την ανάλογη προκήρυξη.

Προτάσεις οι οποίες είναι υποψήφιες να χρηματοδοτηθούν από αυτή την κατηγορία πρέπει:

 1. Να πληρούν τα τυπικά κριτήρια καθώς και τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική προκήρυξη της Επιτροπής.
 2. Να συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή της πρότασης –σκοπιμότητα, σπουδαιότητα του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος – που συντάσσεται από τον «Επιστημονικό Υπεύθυνο» του έργου.
 3. Να περιλαμβάνουν τα ουσιώδη, τα απαραίτητα στοιχεία του έργου : φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναλυτικό προϋπολογισμό δαπανών, κατάσταση των μελών της ερευνητικής ομάδας, την εμπειρία της ερευνητικής ομάδας, τους τίτλους των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία έχει συμμετάσχει ο «Επιστημονικός Υπεύθυνος» του έργου, τα αναμενόμενα οφέλη/παραδοτέα και η δυνατότητα αξιοποίησής τους.
 4. Σε περίπτωση αλλαγής μελών της ερευνητικής ομάδας απαιτείται αιτιολογημένη/τεκμηριωμένη πρόταση του «Επιστημονικού Υπευθύνου» του έργου και έγκριση από το συλλογικό όργανο της «Επιτροπής».
 5. Να λάβουν την σύμφωνη γνώμη και έγκριση από την «Επιτροπή».

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα - Σύντομα Προγράμματα Σπουδών

Τα Σύντομα Προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ακολουθούν όσα προβλέπονται στο Memorandum of Understanding (MOU) Between the European open and distance teaching universities on Short Learning Programmes, που συνυπέγραψε το ΕΑΠ στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-EADTU, στις Βρυξέλλες στις 15 Απριλίου 2015.

Με βάση αυτό το MOU, τα Σύντομα Προγράμματα απαντούν στην ανάγκη για ευέλικτη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, ειδικά σε σχέση με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη. Τα Σύντομα Προγράμματα προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία σε ευρύτερα Προγράμματα για Απόκτηση Προσόντων, με τη δυνατότητα να εντάσσονται σε αυτά πιστωτικές εκπαιδευτικές μονάδες από διάφορα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Επίσης, τα Σύντομα Προγράμματα μπορεί να αξιοποιηθούν για να διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση ευπαθών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες κ.ά.) σε ευρωπαϊκά προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις για να σχεδιαστούν και να ξεκινήσουν να προσφέρονται Σύντομα Προγράμματα  στο ΕΑΠ, είναι οι ακόλουθες:

 • Υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Εντάσσονται σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και επιστημονικό κλάδο (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του European Research Council).
 • Αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF, επίπεδα 4 ως 8).
 • Πιστώνονται με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων ECTS, με ανώτατο όριο για το ΕΑΠ τις 20 μονάδες ECTS. Ως αντιστοιχία φόρτου εργασίας και ECTS νοείται αυτή των 30 ωρών εργασίας του φοιτητή για 1 μονάδα ECTS.
 • Οδηγούν στην απόκτηση ενός από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά που παρέχει το Ε.Α.Π.: α) Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, β) Πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης. Οι υπάρχουσες Θεματικές Ενότητες, Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες και Ενότητες Πρακτικής Άσκησης θεωρούνται επίσης Σύντομα Προγράμματα, οδηγούν σε γ) Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων, Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων και Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, αλλά δεν εφαρμόζεται για αυτές η διαδικασία έγκρισης των άλλων Συντόμων Προγραμμάτων.
 • Να μην υπάρχει κανένα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων με τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π., καθώς και με υποψηφίους φοιτητές που δεν είχαν κληρωθεί ή εγγραφεί στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π..
 • Το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των Συντόμων Προγραμμάτων δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος ή να λειτουργούν υποστηρικτικά σε προσφερόμενα από το Ε.Α.Π. Προγράμματα Σπουδών.
 • Να υπάρχει ανάλυση για την ανάγκη χρήσης πόρων και υποδομών του Ε.Α.Π., για την υλοποίηση των Συντόμων Προγραμμάτων, ώστε να υπολογίζεται το ποσοστό χρέωσης δικαιωμάτων του Ε.Α.Π. (επιπλέον του οριζόμενου από την Ε.Δ.Ε.Λ. ποσοστού διαχείρισης) που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 25% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδιασμού και της υλοποίησης του κάθε Σύντομου Προγράμματος.

Τα Σύντομα Προγράμματα προτείνονται από τις Κοσμητείες, μετά από εισήγηση μελών Δ.Ε.Π. ή μελών Σ.Ε.Π. που διδάσκουν σε Θεματικές Ενότητες της κάθε Σχολής, και εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Της έγκρισης προηγείται προεργασία και γνωμοδότηση από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται από δύο μέλη της Δ.Ε., ένα μέλος ΔΕΠ της προτείνουσας Κοσμητείας και δύο εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, που δεν μπορούν να είναι μέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π.. Την Επιτροπή συντονίζει ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, που σε συνέχεια των προβλεπόμενων στο MOU έχει οριστεί ως το πρόσωπο επαφής με την EADTU για τα Σύντομα Προγράμματα του ΕΑΠ.

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι:

 • Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος.
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος.
 • Η διάρκεια κάθε κύκλου προγράμματος.
 • Η συνολική εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος.
 • Το σχέδιο ανακοίνωσης του προγράμματος.
 • Εκτιμώμενη ανάλυση δαπανών (κόστος ανά συμμετέχοντα, αμοιβές, μετακινήσεις, αναλώσιμα κ.α.).
 • Η πλήρως προδιαγεγραμμένη ανάγκη για χρήση πόρων του ΕΑΠ (αίθουσες, εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό).

Μετά την λήξη κάθε κύκλου ενός Προγράμματος, θα υποβάλλεται το «Σχέδιο Έκθεσης Υλοποίησης Έργου» που θα περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία του έργου (θεματικά πεδία, εκπαιδευτικό υλικό, δημοσιευμένες ανακοινώσεις, αναλυτικό πρόγραμμα, χρόνος, τόπος, διάρκεια, διδάσκοντες, λίστα συμμετεχόντων, υπογεγραμμένα παρουσιολόγια, αντίγραφα βεβαιώσεων κ.α.).