Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA) (EUHerit)», με κωδικό 80001/3η διαδικασία/2021/θ.1

 

6ΙΙ646ΨΖΣΘ-Ρ7Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 80001

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ