Τίτλος Κτήσης – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων

 

Γενικές Οδηγίες:

  1. Να μην είναι επιτηδευματίας και η απασχόλησή του να είναι περιστασιακή. Να μην έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΦΑΣ. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλα τα έργα στα οποία απασχολείται ο «μη επιτηδευματίας» συνεργάτης.

Υποβολή δικαιολογητικών:

  • Για την έγκριση απασχόλησης
  • Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας (Έντυπο Ε.130.12)
  • Απαιτείται υπογραφή σύμβασης.
  • Για την πληρωμή
  • Εντολή Πληρωμής (Έντυπο Ε.130.1)
  • Πινάκιο Αμοιβής (Έντυπο Ε.130.2)
  • Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου (καλής εκτέλεσης εργασιών)
  • Time-sheet
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι οι ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις (για μη επιτηδευματίες)