Μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠΑπαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων

 

Γενικές Οδηγίες:

  1. Το μέλος ΔΕΠ να είναι πλήρους απασχόλησης και η συνολική μηνιαία αμοιβή από έργα να μην ξεπερνάει την ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή από το Ε.Α.Π. και τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα.

Υποβολή Δικαιολογητικών:

  • Για την έγκριση απασχόλησης:
  • Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας (Έντυπο Ε.130.12)
  • Απαιτείται υπογραφή σύμβασης.

 

  • Για την πληρωμή:
  • Εντολή πληρωμής (Έντυπο Ε.130.1)
  • Πινάκιο αμοιβής ((Έντυπο Ε.130.2)
  • Ετήσιο φύλλο χρονοχρέωσης – global time-sheet
  • Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.

 

Σημείωση: Εάν το αμειβόμενο διάστημα περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα έτη, οι δηλώσεις πολυθεσίας θα πρέπει να είναι ετήσιες.