Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ-ΤΕΙΑπαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων

 

Γενικές Οδηγίες:

  1. Το μέλος ΔΕΠ να είναι πλήρους απασχόλησης και η συνολική μηνιαία αμοιβή από έργα να μην ξεπερνάει την ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή από το Ε.Α.Π. και τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα.

Υποβολή Δικαιολογητικών:

  • Για την έγκριση απασχόλησης:
  • Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας (Έντυπο Ε.130.12)
  • Απαιτείται υπογραφή σύμβασης.
  • Για την πληρωμή:
  • Εντολή πληρωμής σε συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Φορέα
  • Ετήσιο φύλλο χρονοχρέωσης – global time-sheet