Διοικητικοί Υπάλληλοι – Μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ. (Ε.Α.Π. & Άλλου Φορέα) –

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων

 

Γενικές Οδηγίες:

 1. Να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση του ανατεθέντος έργου.
 2. Η απασχόληση να είναι πέραν του τυπικού ωραρίου τους και να μην υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, τις δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως και τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως.
 3. Οι διοικητικοί υπάλληλοι –διοικητικοί & Ι.Δ.Α.Χ. – θα πρέπει πριν τη συμμετοχή τους στα πάσης φύσεως έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται η Ε.Δ.Ε.Λ. με αμοιβή εκτός υπηρεσιακών καθηκόντων να υποβάλλουν αίτηση για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (η έναρξη της σύμβασης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας εγκρίσεως).
 4. Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού που λαμβάνουν από την οργανικής τους θέση.

Υποβολή Δικαιολογητικών:

 • Για την έγκριση απασχόλησης
 • Απόφαση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
 • Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας (Έντυπο Ε.130.12)
 • Απαιτείται υπογραφή σύμβασης.
 • Για την πληρωμή
 • Εντολή πληρωμής (Έντυπο Ε.130.1)
 • Πινάκιο αμοιβής (Έντυπο Ε.130.2)
 • Δήλωση πολυθεσίας  / Δήλωση πολυθεσίας προσωπικού άλλου φορέα.
 • Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου (καλής εκτέλεσης εργασιών)
 • Time-Sheet
 • Ετήσιο φύλλο χρονοχρέωσης – global time-sheet
 • Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.
 • Φορολογική ενημερότητα (πληρωτέο άνω των 1.500 ευρώ)

Σημείωση: Εάν το αμειβόμενο διάστημα περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα έτη, οι δηλώσεις πολυθεσίας θα πρέπει να είναι ετήσιες.